Beyin MRG

488 0 Güncelleme: 20 Ocak 2019

Kullanım alanları
Kontrastsız beyin MRG : Serebrovasküler hastalıklar, doğumsal serebral anomaliler, baş ağrısı, mental durum değişiklikleri, hidrosefali, akut ve kronik nörolojik defisitler, epilepsi (özel protokoller önerilir),
travma, beyin gelişiminin değerlendirilmesi, konvülziyon. Olguların bir kısmında inceleme sırasında saptanan lezyon özelliğine göre kontrastlı sekanslar eklenebilir.

Kontrastlı beyin MRG: Vasküler malformasyonlar, arteryel, venöz patolojiler ve dural sinüs hastalıkları, kranyal sinir patolojileri, postoperatif değerlendirme, demyelinizan/dismyelinizan hastalıklar, primer ve sekonder kitleler, anevrizma, beyin ve meninkslerin
inflamatuar / enfeksiyöz patolojileri, vaskülit.

İncelemenin yapılışı
Cihaz gereklilikleri: Cihazlar için bir sınırlandırma olmamakla birlikte, mümkün olan en yüksek manyetik alan gücü, gradient gücü ve “slew rate”; mümkün olan en düşük SAR ve akustik gürültü seviyesi hedeflenmelidir. Dedike kafa sarmalı kullanılır.

Ön hazırlık: Gerekmez.

Pozisyon: Baş gantriye önce girecek ve sırt üstü (supin) yatacak şekilde pozisyon verilir. Baş uygun şekilde sabitlenir.

Kesit kalınlığı: Rutin incelemeler için kesit kalınlığı 5 mm ve altında, kesit aralığı 1.5 mm?den fazla olmamalıdır.

İnceleme alanı: Aksiyel kesitler sagital lokalizer üzerinden korpus kallozuma parelel olarak alınır. Verteks ve Foramen Magnum arası taranmalıdır. Sagital kesitler koronal ya da aksiyel lokalize görüntüler üzerinden planlanabilir. Koronal kesitler sagital lokalize
görüntüler üzerinden kurulur. Beyin sapı posterioruna parelel görüntüler alınır. Görüntülemeye ön ve arka kraniyum dahilolmalıdır.
FOV: 20-25 cm
Kontrast kullanımı: 0,1 mmol/kg intravenöz yolla
Sekanslar:
* T1 A sagital ve aksiyel ya da 3D izotropik görüntüler
*T2A aksiyel
* FLAIR aksiyel
* Kontrast sonrası T1 A aksiyel ve sagital ya da 3D izotropik T1A IR-GRE

Klinik Endikasyona Özgü Durumlar

Travma görüntüleme;
Rutin beyin MR sekanslarına ilave olarak Difüzyon MR ve GRE T2*A ya da SWI sekansları hemorajik kontüzyon ve difüz aksonal hasar değerlendirmesi için kullanılabilir.

Epilepsi;
1. 3D izotropik T1A görüntüler
2. Hipokampus uzun eksenine dik, koronal oblik planda T2A en fazla 3mm kesit kalınlığı ya da 3D T2A
3. Hipokampus uzun eksenine dik, koronal oblik planda FLAIR en fazla 3mm kesit kalınlığı ya da 3D
FLAIR
MS görüntüleme;
Sagital FLAIR ya da 3D FLAIR rutin sekanslara eklenmelidir. Double inversion recovery sekansı ilave edilebilir. Aktif plakları göstermek için mutlaka kontrastlı görüntüleme yapılmalıdır. Kontrast sonrası
aksiyel ve koronal T1A görüntüler ya da 3D izotropik görüntüler alınabilir. Postkontrast T1A koronal görüntüler optik nöriti değerlendirebilmek için yağ baskılamalı alınabilir. Kontrast madde enjeksiyonu ile
kontrastlı T1 sekansı arasında en az 5 dakika beklenmesi önerilmektedir. Bunun için kontrast madde enjeksiyonundan sonra FLAIR ya da T2A sekanslarını takiben kontrastlı T1A görüntüler elde olunabilir.

İnme görüntülemesi;
Mutlaka difüzyon ağırlıklı sekanslar ilave edilmelidir. Hemorajik transformasyonu değerlendirmek için SWI ya da GRE T2*A görüntüler, damarsal patolojiyi değerlendirmek için MRA eklenebilir.

Metastaz;
Mutlaka kontrast madde verilmelidir. Kontrast sonrası her 3 planda görüntüleme ya da 3D izotropik görüntüleme yapılmalıdır. Kontrast madde enjeksiyonu sonrası 5 dakikalık gecikme ile görüntüler
alınması önerilir.

intrakranial tümör;
Mutlaka kontrast madde verilmelidir. Kontrast sonrası her 3 planda görüntüleme ya da 3D izotropik görüntüleme yapılmalıdır.Gntratümoral hemoraji ve kalsifikasyonları göstermek için SWI ya da GRE T2*A
eklenebilir. Tümör derecelendirmesi, biyopsi/ cerrahi kılavuzluğu ve tedaviye yanıt değerlendirme için Difüzyon MR, MRS ve Perfüzyon MR, fMRI ve DTI ilave edilebilir.

Nörodejeneratif hastalık;
Rutin sekanslara ilave olarak mikrohemorajileri(HT / amiloid anjiopati) ve mineral birikimini Alzheimer hastalığı/ Parkinson) göstermek için SWI ya da GRE T2*A ilave edilebilir. Creuzfeld Jacob hastalığı tanısı
için Difüzyon MR eklenebilir.

Venöz infarkt/ Sinüs Trombozu;
Rutin sekanslara ilave olarak MRV, kontrastlı görüntüleme ve SWI eklenebilir.

Enfeksiyon görüntüleme;
Mutlaka kontrastlı görüntüleme yapılmalıdır. Difüzyon MR ensefalit, subdural ampiyem ve abse tanısı için gereklidir. SWI ya da GRE T2*A ensefalitte hemorajiyi değerlendirmede kullanılabilir.

Pediatrik Beyin Görüntüleme
Çocukların büyük kısmında MR çekimi için sedasyon gerekli olsa da, uyumlu çocuklarda sedasyon olmaksızın MR çekilebilir. Yenidoğan çocuklarda doğal uykusunda çekim denenebilir. Myelinizasyonu
değerlendirmek için İlk 6 ay T1A, sonrasında T2A görüntülerden faydalanılır. İlk 12 ayda beynin su içeriği yüksek olduğundan ağır T2A görüntüler tavsiye edilmektedir. Kortikal malformasyonları değerlendirmek
için 3D izotropik T1A IR-GRE sekanslar faydalıdır. SWI ya da GRE T2*A mikrohemoraji ve kalsifikasyonu daha iyi göstermek için kullanılabilir. Hipoksik iskemik değiGiklikleri değerlendirmek için Difüzyon MR
eklenebilir. Difüzyon MR prematurelerde b=600 s/mm² , term yenidoğan b= 800 s/mm², 3 aydan sonra b=1000 s/mm² tercih edilebilir. Çocuklarda kontrast madde kullanılırken dikkatli olunmalı, mümkün olan
en düşük doz ve düGük risk taGıyan gadolinyum ajanları tercih edilmelidir. Çocuklarda metabolik hastalıklarda tanı ve ayırıcı tanı için MRS eklenebilir.

KAYNAK: https://www.turkrad.org.tr/dernekten-haberler/trd-mrg-ve-bt-inceleme-standartlari-2018/

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

0 Yorum

YORUM EKLE

DOSYALAR